Tänk till om Norr Mälarstrand

Inför kvällens sammanträde i Kungsholmens stadsdelsnämnd har våra liberala ledamöter lämnat in denna skrivelse om upprustningen av Norr Mälarstrand:

Skrivelse med anledning av den pågående upprustningen av Norr Mälarstrand

2015 fattade Kungsholmens stadsdelsnämnd beslut om upprustning av området längs Norr Mälarstrand.

I underlaget konstaterades att:

”Parken behöver rustas och anpassas för att möta det större antalet användare. Behov av åtgärder har tidigt identifierats för strandskoningar, bryggor, gångvägens sträckning och beläggning, lekplatsen, sittplatser, belysning och föryngring av parkens bestånd av björkar. En viktig utgångspunkt för programmet är att alla åtgärder och förändringar tar stor hänsyn till parkens ursprungliga utformning och till de idéer som låg till grund för parken.”

I det beslutet finns ett antal mål:

  • Parkens ursprungliga utformning från 1940-talet ska bevaras och förtydligas.
  • Parken ska utvecklas och anpassas för att klara ett större antal användare.
  • De sociala- och ekologiska värdena ska ökas. Delar av parken ska utvecklas med fler funktioner.
  • Norr Mälarstrand ska upplevas som en trygg och inbjudande park för boende, besökare och turister.
  • Parkens kontakt med Riddarfjärden ska stärkas och den upplevda närheten till anslutande parkering och gata skall minskas.
  • Tillgängligheten ska förbättras och fler sittplatser ska ordnas.
  • Entréer till parken ska förtydligas och korsningspunkter med angränsande cykelstråk förbättras.
  • Belysningen utmed parkstråket ska förbättras.
  • Parken ska upplevas väl skött och upprustningen ska underlätta rationell skötsel.
  • Den biologiska mångfalden ska säkras och ekosystemtjänster i staden stärkas.

En enig nämnd stod bakom beslutet. Ett beslut som, helt korrekt och av naturliga skäl, inte fattades på detaljnivå om exakt hur de olika delmålen skulle uppnås eller uppfyllas i praktiken.

Nu när arbetet kommit en bra bit på väg tycker vi det finns anledning att stanna upp och reflektera över det som gjorts och det som ska göras.

Vi och många med oss har reagerat över att stora gamla träd tagits ned. Vi förstår att det kan vara motiverat med hänsyn till föryngring och komplettering, vi vet också att det finns en ambition om att hålla sig till en ursprungliga planen.

Men, att hålla sig till den ursprungliga planen kan ju inte innebära en återgång till hur det såg ut innan det hunnit växa upp. Vi ifrågasätter nedtagandet av stora träd och också av uppvuxna syrenbuskar vilket leder till att den avgränsning mot biltrafiken som vi ju egentligen vill uppnå samtidigt tydligt försämras.

Vi vill också ha svar på hur tillgänglighet och användbarhet säkerställs. Området är visserligen inte färdigiordningställt, men av vad man kan se genom avspärrningen är inte heller de nya bryggorna tillgängliga utan har både nivåskillnad och avståndsglapp i relation till gångbanan. Lekytorna ser inte ut att uppfylla kraven på tillgängliga och användbara lekplatser, bland annat förtydligade i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder HIN 3 18§, där det framgår att lekplatser skall kunna användas så väl av barn med behov av tillgänglighet och användbarhet som av medföljande vuxna med samma behov. Likaså finns en nyanlagd delsträcka avsedd för arbetsfordon, belagd med ett otillgängligt underlag om vanligtvis inte används alls i stadsmiljö. Även om den är avsedd för fordon är den placerad så att den kan förväntas utgöra en attraktiv förbindelse för fotgängare och då menar vi att utformningen är direkt olämplig och i strid med bestämmelserna i HIN 3 12§, om Allmänna platser/markbeläggning.

Avslutningsvis menar vi att avspärrningarna behöver ses över. Utrymme för gångtrafikanter har inte reserverats och det saknas varningstext för cyklister om att det är gångtrafikanter på cykelbanorna.

Vi skulle vilja få en förevisning av förvaltningen av hur situationen och området ser ut.

Vad har gjorts hittills och vad återstår av etapp 1 som snart skall vara klar?
Hur kan vi säkerställa etapp 2 på bästa sätt?
Med tanke på det stora antal stockholmare och besökare som nyttjar Norr Mälarstrand och det stora värde detta gångstråk utgör, hoppas vi vår önskan kan tillmötesgås skyndsamt och att nämnden som helhet ställer sig bakom denna begäran.

Dagordning för kvällens möte med stadsdelnämnden →