Öka tryggheten vid Fridhemsplan

Liberalerna Kungsholmen arbetar för att öka tryggheten på Kungsholmen och då särskilt runt Fridhemsplan. Nedan följer en skrivelse som föreningen har lämnat in till stadsdelsnämnden.

Kungsholmen är en av Stockholms vackraste stadsdelar och en stadsdel som präglas av stark utveckling när det gäller byggande, inflyttning och utveckling av närings- och föreningsliv. Det är på många sätt en av Stockholms mest välmående stadsdelar.

Men samtidigt har situationen runt Fridhemsplan och intilliggande kvarter under många år präglats av ett allt hårdare klimat, social utsatthet och en stökig trafiksituation. Därför har vi Liberaler konsekvent lämnat förslag på förbättringar för att öka tryggheten. Den pågående ombyggnationen vid Drottningholmsvägen kommer t ex att kunna bidra till en lugnare trafiksituation och ett utvecklat folkliv.

Men det finns mycket kvar att göra och tyvärr tvingas vi konstatera att utvecklingen under nuvarande majoritet med oroande hastighet går åt helt fel håll.

I stadens trygghetsmätningar ser vi att den upplevda tryggheten minskar i Stockholm och på Kungsholmen. Trots att mycket talar för att brottslighet generellt minskar så ökar paradoxalt nog oron att utsättas för brott i vår stadsdel. Och vad som är allvarligt, medborgarnas förtroende för såväl polis som stadsdelsförvaltning minskar, mer på Kungsholmen än i jämförbara stadsdelar.

I lokaltidningar har vi om och om igen kunnat ta del av rapporter om stök, omfattande droghandel, social utsatthet samt återkommande störningar vid skolor i Fridhemsplans närområde. Polisen rapporterar om ökande narkotikahandel i intilliggande kvarter.

I närområdet finns också flera verksamheter som riktar sig till socialt utsatta målgrupper.

  • Metadonprogrammet
  • Stadsmissionens verksamhet för hemlösa
  • Sprututbytesprogram, psykakut och verksamhet för psykiskt sjuka vid ST: Görans sjukhus
  • Frälsningsarméns verksamhet med fokus på EU-migranter

Vi menar att alla dessa verksamheter är både vällovliga och nödvändiga. Vi liberaler har till exempel varit starkt drivande för exempelvis sprututbytesprogrammets tillkomst. Men det innebär inte att vi blundar för problem som kan uppstå.

Det är lätt att se att koncentration av sociala verksamheter till Fridhemsplansområdet lett till ökande sociala påfrestningar i en redan tuff miljö. Att samla flera verksamheter med den här inriktningen har prövats förut med lika uselt resultat. För bara några år sedan var situationen liknande vid Mariatorget, då tvingades staden backa.

Vi Liberaler menar att det behövs både tydlighet och goda idéer. Därför har vi under året föreslagit att staden ska anställa trygghetsvakter för att öka närvaron i utsatta områden och avlasta polisen. Men vi har också lanserat förslag om att bygga ”Kronobergstorget” vid Fridhemsplan för att skapa mötesplatser och öka liv och rörelse. Vi tror att om fler människor rör sig i kvarteren ökar också tryggheten.

Vi menar också att Stockholm behöver fler härbärgesplatser för hemlösa och utökade resurser för hemlösa och missbrukare att gå på toaletten och få tillfälle att sköta sin hygien under ordnade former. Sprututbytet behöver också byggas ut för att minska trycket på St:Göran och här måste den rödgröna majoriteten i Stockholm stad hjälpa till med att skaffa fram lokaler.

Vi efterlyser nu handling från en majoritet som bara tittar på när otryggheten ökar. Vi vill se konkreta förslag men ställer oss inte bakom enkla lösningar som fler övervakningskameror. Lösningen finns inte i en enkel åtgärd utan i en kombination av flera som; Trygghetsvakter, att skapa mötesplatser för människor men också utbyggd social verksamhet som fördelas över staden.

Mot denna bakgrund menar vi att staden omedelbart måste göra en utvärdering av brottslighet, social problematik och upplevd otrygghet på Kungsholmen och i detta arbete beakta både möjligheter att bygga ut, flytta verksamheter och finna lösningar ur ett Stockholmsperspektiv.

Här kan du se vilka datum stadsdelsnämnden träffas samt läsa protokoll