Frågorna som angår dig på Kungsholmen

Allt fler Kungsholmsbor uppger att de känner sig otrygga. En trygg stadsdel kräver insatser som bättre belysning, städning, nolltolerans mot klotter, fler människor i rörelse, fokus och samordning av sociala insatser och fler trygghetsvakter.

Liberal stadsutveckling utgår från individers olika behov av en stad byggd på mångfald. Liberaler vill bygga samman Kungsholmens olika stadsdelar genom en variation av boendeformer och öppna och gröna miljöer. 

Kungsholmen ska vara en levande och tillgänglig stadsdel för alla som bor här – vid alla tider på dygnet. En levande stad är en trygg stad. Därför vill vi underlätta för kultur, idrott och lokalt näringsliv att utvecklas i vår stadsdel.

Liberalerna Kungsholmen vill skapa en renare och grönare stadsdel. Kollektiv-, gång- och cykeltrafik ska beredas plats. Kungsholmens parker ska vara tillgängliga för alla Kungsholmsbor. Det ska vara enkelt att agera miljövänligt och därför vill vi se fler miljöstationer.

Vi vill ha förskolor, fritidshem och skolor med hög kvalitet på Kungsholmen. Barngruppernas storlek i förskolan ska minska. Utbildning är en individs viktigaste redskap för att utvecklas och genom en hög kvalitet i skolan får alla barn och ungdomar en bra start i livet.

Liberalerna Kungsholmen vill att det ska finnas trygghetsboende för äldre i olika former, med ett garanterat äldreboende för dem över 85 år. Framtidens äldreboenden måste vara mer som hem och mindre som institutioner och kunna anpassas efter förändrade behov.